Modelau 3D Chwaraeon

Modelau 3D » Modelau 3D Chwaraeon

Yn dangos 1 24-288 o ganlyniadau

Mae Modelau 3D Chwaraeon yn boblogaidd oherwydd mae Modelu 3D mewn chwaraeon modern yn dod yn fwy cyffredin. Bydd y defnydd o dechnolegau a dulliau newydd ar gyfer dadansoddi'r canlyniadau yn gwneud cynnydd mewn gwyddoniaeth chwaraeon.

Erbyn hyn mae chwaraeon yn dynn iawn gyda gwyddoniaeth ac i fod yn llwyddiannus mewn chwaraeon mae angen edrych arno gan ddefnyddio dulliau gwyddonol. Gyda modelu 3D mae'n bosibl creu gwahanol efelychiadau chwaraeon, cyfrifo trywyddau, dadansoddi gwahanol strategaethau chwaraeon a mwy.

Ac wrth gwrs mae modelau chwaraeon 3D yn bwysig iawn at ddibenion marchnata, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwerthu nwyddau chwaraeon. Nawr mae'n haws arddangos sneakers, neu bêl gan ddefnyddio 3D. Ymlaen Flatpyramid mae digon o fodelau o'r fath i'w defnyddio.

Nid oes diffiniad clir o chwaraeon, sy'n gwahanu chwaraeon ei hun yn ddiamwys o fathau eraill o hamdden, er bod ymdrechion i ddiffinio ffiniau'r cysyniad wedi cael eu gwneud fwy nag unwaith. Defnyddiodd Rabelais y gair desporter yn ystyr difyr. Yn yr ystyr fodern, dechreuodd y seiciatrydd Albanaidd Thomas Arnold ddefnyddio'r gair hwn, a astudiodd effaith ymarfer corff ar iechyd dynol.

Nid yw pawb yn cytuno â chynnwys y gystadleuaeth yn y rhestr o ofynion sy'n pennu'r gamp. Barn arall yw cyfaddef i chwaraeon unrhyw beth sy'n cynnwys ymarfer corff. Dyma farn Cyngor Ewrop yn benodol. Yna mae'r diffiniad o chwaraeon yn cyd-fynd â'r hyn a elwir yn addysg gorfforol.

Yn y gystadleuaeth, rhoddir seddi i'w cyfranogwyr, yn dibynnu ar y canlyniad. I gydbwyso'r od, rhennir cyfranogwyr yn grwpiau yn ôl cyfleoedd (megis rhyw, pwysau ac oedran). Gall gwerthuso'r canlyniadau fod yn wrthrychol ac yn oddrychol. Er enghraifft, yn y ras, mae'r amser y mae'r cyfranogwr wedi goresgyn y pellter yn werthusiad gwrthrychol, tra mewn cystadlaethau mewn gymnasteg neu sglefrio ffigyrau, mae'r rheithgor yn cynnwys beirniaid ac maent yn oddrychol. Mae gwerthusiad goddrychol beirniaid yn aml yn pennu canlyniad bocsio a mathau eraill o grefft ymladd.

Twrnamaint yw enw cystadleuaeth gêm sengl fel rheol. Mae twrnameintiau'n cynnwys gemau unigol - gemau mewn pêl-droed neu denis, gemau gwyddbwyll a mwy. Cynhelir twrnameintiau unigol flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae ganddynt fri rhyngwladol uchel - er enghraifft, Twrnamaint Tenis Wimbledon neu'r Meistri Golff. Mae yna wahanol systemau twrnamaint, fel rownd lle mae'r holl gyfranogwyr yn cwrdd â'i gilydd unwaith neu ddwy, y Gemau Olympaidd, hy y system o ddileu ar ôl y golled gyntaf, y Swistir, dileu ar ôl dwy golled, ac ati.

Gelwir cystadlaethau sy'n pennu'r enillydd yn y rhanbarth, gwlad, cyfandir, byd, yn bencampwriaethau. Fe'u cynhelir fel rheol o dan adain ffederasiwn chwaraeon penodol. Gelwir enillwyr y pencampwriaethau yn bencampwyr. Mewn rhai chwaraeon, fel pêl-droed, yn ogystal â phencampwriaethau sy'n cael eu cynnal ar y system gylchol, ochr yn ochr, yn y system Olympaidd, cwpanau.

Mewn chwaraeon heblaw chwaraeon, fel athletau, sgïo, biathlon, ac ati, mae cystadlaethau unigol a gynhelir trwy gydol y flwyddyn (tymor) yn cael eu cyfuno i mewn i strwythurau cyffredin, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel Cwpanau'r Byd neu'r Grand Prix. Mewn athletau, mae'r rôl hon yn cael ei chwarae gan Gynghrair Diamond. Mae Cwpan y Byd fel arfer yn cynnwys camau ar wahân lle mae athletwyr yn casglu pwyntiau, y mae eu maint yn pennu enillydd y tymor.

Yn ogystal â chystadlaethau mewn chwaraeon unigol, mae cystadlaethau rhyngwladol mawr ar unwaith mewn llawer o chwaraeon, a'r Gemau Olympaidd yw'r mwyaf mawreddog. Mae'r dosbarth hwn o gystadleuaeth hefyd yn cynnwys y Gemau Paralympaidd, eu cymheiriaid ar gyfer cyfandiroedd neu ranbarthau unigol, megis Gemau Ewropeaidd, Gemau Môr y Canoldir, Gemau Pan-Americanaidd a mwy. Mae chwaraeon nad ydynt yn rhai Olympaidd yn cael eu trefnu gan Gemau'r Byd.

Fel rheol, mae enillwyr, enillwyr gwobrau ac athletwyr eraill yn cael gwahanol dlysau yn unol â thraddodiadau'r gamp. Ar y lefel amatur, diplomâu yw'r rhain fel rheol a diplomâu sy'n tystio i ragoriaeth chwaraeon, ar y lefel uchaf a dyfarnir medalau a chwpanau. Yn yr UD, mae enillwyr llawer o gystadlaethau yn derbyn modrwyau arbennig. Dyfernir y dorch lawryf i hyrwyddwyr Olympaidd. Mewn rhai chwaraeon, mae buddugoliaeth yn cael ei nodi gan eitemau arbennig, fel enillydd y Masters in Golf yn derbyn siaced werdd, y mae ganddo hawl i'w gwisgo am flwyddyn, ac yna ei rhoi i'r amgueddfa.

Ar gyfer categori modelau 3D chwaraeon, rydym wedi darganfod bod safle confensiwn rhyngwladol SportAccord, sy'n uno dros gant o ffederasiynau chwaraeon rhyngwladol, yn cynnig ei ddiffiniad o chwaraeon, sy'n cynnwys y meini prawf canlynol: elfen gystadleuol; diffyg rheolau yn seiliedig ar reolau ar yr elfen siawns neu lwc; dileu risgiau diangen i iechyd a diogelwch cyfranogwyr a gwylwyr; nid niwed bwriadol i fodau byw; a diffyg monopoli un gwneuthurwr ar gyfer yr offer angenrheidiol.

Felly os ydych chi mewn i chwaraeon neu angen modelau 3D sy'n gysylltiedig â chwaraeon - rydych chi yn y lle iawn!