Modelau Adar 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 19

Mae Modelau 3D o Adar fel cyw iâr cyw iâr cyw iâr yr eryr glas jazz parrots ac ati ar gael yn 3ds max maya lwo obj fbx xsi c4d dwg.

Mae adar yn grŵp o fertebratau dodwy wyau cynnes, a ystyrir yn draddodiadol yn safle dosbarth ar wahân. Maent yn cynrychioli grŵp sydd wedi'i wahanu'n dda oddi wrth weddill anifeiliaid modern, un o'r arwyddion mwyaf nodweddiadol ohono yw'r clawr plu, sy'n amddiffyn y corff rhag newidiadau tymheredd niweidiol ac yn chwarae rhan bwysig yn ystod y daith. Y gallu i hedfan yw prif nodwedd y rhywogaeth. Cawsant y ffurfiau ar adenydd gan y lladron. Mae gan adar strwythur arbennig o'r organau anadlol a threuliad, sydd â chysylltiad agos â'u gallu i hedfan. Nodwedd arall yw presenoldeb pig.

Mae llawer o rywogaethau'n gwneud ymfudiadau hirdymor rheolaidd o un rhan o'r Ddaear i un arall. Mae nifer fwy fyth yn arwain ffordd o fyw nomadig, gan symud yn gyson am bellteroedd byr o fewn eu hystodau. Mae adar yn anifeiliaid cymdeithasol sy'n cyfathrebu â'i gilydd gyda chymorth signalau gweledol a sain, ac mewn rhai achosion maent yn cyflawni gweithredoedd cymdeithasol: nythu cymunedol, hela ar y cyd neu amddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Ar gyfer y rhan fwyaf o rywogaethau, mae monogamy yn nodweddiadol. Fel rheol, caiff wyau eu gosod yn y nyth a'u deor gan un neu ddau aelod o'r pâr. Mae'r rhan fwyaf o adar yn gofalu am eu hepil am amser hir ar ôl ei eni.

Mae adar yn byw yn holl ecosystemau'r byd, gan gynnwys rhannau mewnol Antarctica. Yn ôl yr Undeb Rhyngwladol o Adaregwyr, o fis Mehefin 2018, gwyddoniaeth yn gwybod 10,711 rhywogaethau o adar byw, yn ogystal â rhywogaethau 158 sydd wedi diflannu mewn amser hanesyddol modern. Mae hyn yn eu gwneud yn grŵp amrywiol iawn o'r dosbarth pedair coes.

Gan mai dyma'r grŵp mwyaf niferus ac eang o fertebratau uwch, a hefyd oherwydd nodweddion arbennig eu bioleg, mae rhywogaethau'n chwarae rôl bwysig mewn natur ac ym mywyd dynol. Mae llawer o rywogaethau'n bwysig yn economaidd. Ffermio dofednod yw un o brif ganghennau amaethyddiaeth, gan gynhyrchu cig, wyau, a braster i bobl, yn ogystal â phlu. Mae llawer o rywogaethau o adar yn cael eu cadw gan bobl fel anifeiliaid anwes. Oherwydd gweithgarwch dynol, mae llawer ohonynt wedi cael eu datblygu ymhellach, mae rhai wedi dod yn synanthropic, ond ar yr un pryd, mae rhyw 1,200 o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu i ryw raddau neu'i gilydd ac fe'u diogelir gan gyfreithiau cenedlaethol a rhyngwladol.

Gelwir y wyddoniaeth sy'n astudio adar yn adareg.

Os ydych yn chwilio am modelau adar cartwn 3D, gwiriwch y categori hwn.