Modelau Nude 3D Am Ddim

Modelau Nude 3D am ddim ar FlatpyramidMae model .3D noethlymun wedi'i seilio fel bron popeth yn ein bywyd, mae hanes noethni'r byd yn tarddu mewn amseroedd beiblaidd anfarwol. Mae llyfr Genesis yn dweud sut y creodd yr Arglwydd Efa, a'i harwain at Adda, a'u gorchymyn i fod yn un cnawd. Ac roedd yn hawdd i'r bobl gyntaf, oherwydd fel maen nhw'n ei ddweud yn llinell nesaf y Beibl: "Roedd y ddau yn noeth, Adda a'i wraig, a doedd ganddyn nhw ddim cywilydd" (Genesis 2, 25). Mae'n amlwg yn y dyddiau hynny noethni oedd cyflwr naturiol dyn. Y delweddau hyn y gallwn eu gweld ar gynfasau amrywiol sy'n darlunio bywyd ym mharadwys. Er bod rhai artistiaid yn dal i geisio gorchuddio Adam â deilen ffigys - na chafodd ei chrybwyll hyd yn oed yn yr Hen Destament - ac roedd Eve wedi ei gysgodi â sbrowts rhy hir gan y teulu pwmpen: roedd dail llydan yn gorchuddio corff isaf a chist gwraig Adam o ddiarddel. edrych. Mewn paentiadau eraill, mae Eva yn gorchuddio ei noethni gyda'i dwylo yn chastely, ac mae un o artistiaid Florentine o'r 15fed ganrif, Masaccio (Masaccio), yn cysgodi noethni'r bobl gyntaf o'n golygfeydd digyswllt a dail planhigion a'u dwylo. ddim yn werth artistiaid yr oes a fu mor ofalus i gwmpasu noethni ein cyndeidiau cyffredin o olygfeydd eu disgynyddion. Fel cysyniad, gallai noethni Adda ac Efa fod yn gysylltiedig rywsut â newidiadau yn y tywydd (gwres yn yr haf ac oerfel yn y gaeaf), gyda thrafferthion a allai fod yn bryfed annifyr, ond nid gyda'r syniad o gywilydd. Y noeth 3d Ganwyd cysyniad modelau ychydig yn ddiweddarach gan artistiaid 3d. Fe wnaeth y Creawdwr ddiarddel pobl o baradwys a'u hadnabod â'r fath gosbau: yn nhroed cael plant, trwy chwys eu hwynebau i ennill eu bara eu hunain, i fod yn farwol, ac, fel pe na bai hyn i gyd yn ddigonol, rhoddodd yr Arglwydd iddynt ymdeimlad o gywilydd. Ar y foment honno y cychwynnodd stori go iawn noethni, oherwydd yn gynharach roedd yn gyflwr naturiol dyn. Dim ond gyda dyfodiad dillad y genir y cysyniad o wyleidd-dra. Boed yn diwnigau lledr, togas Groegaidd, dillad brocâd yr Oesoedd Canol, siacedi neu blowsys, mae noethni yn gysylltiedig yn bennaf â'r angen i'w orchuddio. Heb ddillad byddai'n amhosibl bod yn noeth, yn union fel y byddai wedi bod yn amhosibl marw pe na bai bywyd. Cymerwch eich tiwnig, Clytemnestra! O'r amseroedd cynhanesyddol iawn y mae'r Beibl yn dweud wrthym, mae noethni wedi bod yn gysylltiedig ag oedi datblygiadol. . Mae'r bobl fwyaf cyntefig, pan fydd y tywydd yn caniatáu, yn cerdded yn noeth. Mae amrywiaeth hiliol y bobl sy'n byw ar y Ddaear hefyd yn gysylltiedig â noethni. Cafodd y llwythau a oedd yn byw o dan haul poeth Affrica liw croen tywyll, po fwyaf o bobl oedd yn byw i'r gogledd, y mwyaf oedd yn rhaid iddynt orchuddio eu cyrff â dillad, ac felly roedd eu croen yn caffael arlliwiau amrywiol - o felynaidd i wyn. Felly, mae'n troi allan nad gwaith y bobl oedd yn byw yn y trofannau oedd dyfeisio dillad. Mewn coedwigoedd cyhydeddol ac ar yr arfordiroedd poeth, nid oes angen dillad na'u defnyddio cyn lleied â phosibl. Mae gan y llwythau sy'n byw yn yr ardaloedd hyn agwedd hollol wahanol i'r cysyniad o noethni. Mae dynoliaeth wedi darganfod buddion dillad, ond mae wedi cadw llawer o ddefodau, yr oedd yn rhaid eu datgelu. Gellir ystyried y mwyaf nodweddiadol ohonynt yn ddawns wedi'i chysegru i dduw'r glaw. Daeth cenedligrwydd niferus, yn amrywio o'r Eifftiaid, pob math o lwythau yng Nghanolbarth a Gogledd America ac yn gorffen gyda thrigolion mwyaf cyntefig De Affrica, at ei gilydd a dawnsio'n noeth, gan ofyn i'r awyr lawio. Roedd pobl yn byw yn nhiroedd mwyaf deheuol cyfandir Ewrop. y Rhufeiniaid a'r Groegiaid, a orchuddiodd eu noethni â thiwnigau yn unig. Nid oedd noethni'r hen Roegiaid a Rhufeiniaid yn brin o filimetrau i ddod yn wladwriaeth naturiol. Ac roedd yr ochr hon yn eithaf hawdd ei goresgyn - dim ond edrych ar gerfluniau meistri hynafol. Nid noeth yn unig yw eu cerfluniau, maen nhw wedi'u gorchuddio â lledr marmor. Mewn geiriau eraill, nid oedd celf Môr y Canoldir yr amser hwnnw yn ymwneud â chysyniad bashfulness, ond ceisiodd ddarlunio cyflwr naturiol diniweidrwydd Beiblaidd: yma nid cyflwr y person a ddarlunnwyd a oedd yn y lle cyntaf, ond ei groen ei hun . Rydym i gyd yn gwybod bod yr epidermis ei hun yn niwtral ac yn ddifater, yr unig beth a all beri iddo droi’n goch yw gwyleidd-dra, sy’n anghyffyrddadwy ac yn gynnyrch diwylliant.Nudity yn nhŷ duw Yn y ganrif gyntaf o fodolaeth y ffydd Gristnogol yn India, cododd tuedd grefyddol Jainiaeth. Ymgartrefodd sect o'i ddilynwyr ar lannau'r Ganges. Credai arweinwyr crefyddol y sect y dylai person gefnu ar yr holl gyfoeth materol, neu'n ymarferol. Y rhai a oedd yn dal i gredu bod angen gorchuddio noethni, wedi'u gwisgo mewn tiwnigau gwyn. Ond roedd y fath ddilynwyr i'r guru Mahavira, a oedd, fel eu meistr ysbrydol, wedi cefnu ar y dillad yn llwyr. Cafodd y cyfeiriad hwn o Jainiaeth - y Digambra - ddylanwad mawr saith canrif yn ôl; mae'n dal i gael ei ymarfer yn eang hyd heddiw Flatpyramid fe welwch fodelau noethlymun gwrywaidd a modelau noethlymun benywaidd.