Model 3D gwryw noeth 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Cymeriadau » 3D model nude gwryw

3D Model gan Switch3d

Model gwrywaidd noeth 3d

Mae'r model 3d realistig hwn yn llawn gwead ac mae ganddo dopoleg wych. Mae'r un hwn yn barod i'w rigio a'i animeiddio.

O safbwynt geneteg, ystyrir organeb heterogameg yn wrywaidd. Hynny yw, cael dau gromosom rhyw gwahanol yn y caryoteip. Mae'n cael ei ddynodi gan X ac Y, yn wahanol i'r organeb fenywaidd, sydd â dau gromosom X yn y caryoteip.

O safbwynt gwyddoniaeth fodern, mae stereoteipiau rhyw yn gwasanaethu i gynnal y rolau rhyw. Yn bodoli yn y cymdeithasau hyn ac, yn benodol, anghydraddoldeb rhyw. Fel rheol, y rhinweddau ystrydebol hynny sy'n cael eu priodoli i ddynion. Mewn diwylliant penodol, cânt eu gwerthfawrogi o fewn fframwaith y diwylliant hwn. Hyd yn oed yn uwch na'r rhai a briodolir i fenywod. Felly, mae stereoteipiau rhywedd yn mynegi ac yn atgyfnerthu Androcentrism - y syniad o ddynion fel y norm ynglŷn â pha fenywod sy'n wyro.

Dengys astudiaethau fod stereoteipiau rhywedd am ddynion a phwysau rheoleiddiol yr amgylchedd a chymdeithas. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddynion ymgorffori stereoteipiau rhyw, niweidio dynion. Yn benodol, mae stereoteipiau rhyw yn cyfrannu at gynnwys dynion mewn ymddygiad peryglus a throseddu. Ar y llaw arall, mae stereoteipiau rhyw yn atal dynion rhag ceisio cymorth mewn achosion pan fyddant hwy eu hunain yn ddioddefwyr gweithredoedd treisgar.

Mae defnyddwyr yn aml yn gofyn i ni am fodelau 3d o gyrff dynol am ddim, nid ydym yn darparu'r model hwn am ddim.

Fel yn y Dadeni, y prif faes arbrofol ar gyfer delwedd noethni dynion yn y ganrif XVIII. roedd cerflun. I ryw raddau, hwn yw ei eiddo parhaol. Fel y ysgrifennodd Goethe, “prif dasg pob math o blastigau yw ... mynegi urddas person drwy'r ddelwedd ddynol. Felly, mae popeth heblaw dyn, er nad yw'n estron i blastigau, yn eilaidd ar gyfer ei ... ”. Dywedodd Stendhal mai noethni yw'r unig iaith sydd ar gael, "hebddo, mae cerflunwaith yn gwbl amhosibl."

Hyd yn oed yn yr adegau tywyllaf ar ôl Eglwys Gadeiriol Trent, ni wnaeth y cerflun wrthod delwedd corff gwrywaidd noeth. Mewn cyfnos Sbaen, Gregorio Fernandez (1576-1636) ar ddechrau'r 17 ganrif. wedi'i dorri allan o bren ac yna wedi peintio Archangel Gabriel hollol noeth a siriol iawn. Roedd gyda chorff bachgen a'r un pidyn. Ar yr atgynhyrchiad lliw yn y llyfr ar hanes celf faróc, wedi'i olygu gan Rolf Toman (Koln, Konemann, 1997). Mae'r cerflun hwn, sydd wedi'i leoli yn amgueddfa esgobaethol Valladolid, yn disgleirio o dan belydrau'r haul. Beth i'w ddweud am gelf seciwlar!

Mae clasuriaeth, noethni a harddwch yn gyfystyr ac fe'i ffurfiwyd yn uniongyrchol gan Lessing. Dywedodd fod dillad yn dod o angen nad oes gan gelf ddim yn gyffredin rhyngddynt. Waeth pa mor hardd yw'r dillad, ni all fyth gyfateb i harddwch model 3d noeth.


Ffeil Sampl ar Gael i'w Lawrlwytho

$15.00
Diogelwch cardiau
Fformat Cyflwyno: Llwytho i lawr yn unig!

manylebau

  • NID: 32011
ID Model 3D: 199048

Cyhoeddwyd ar: June 28, 2012
Artist 3D: Switch3d